Verlofregeling

Verlof buiten de schoolvakanties kan eventueel worden verleend in verband met de specifieke aard van het beroep van één der ouders of verzorgers van het kind. Dit verlof mag éénmaal per jaar voor maximaal 10 schooldagen worden gegeven. Dit verlof wordt gegeven door de directeur van de school en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Voor meer dan 10 dagen verlof is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Soms kan er verlof noodzakelijk zijn op grond van, zoals de leerplichtwet noemt, gewichtige omstandigheden. Bij minder dan 10 dagen kan de directeur van de school dit verlof verlenen, voor meer dan 10 dagen is de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.

 

  • Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, wanneer dit niet buiten de lesuren kan geschieden
  • verhuizing
  • huwelijk, (ernstige) ziekte, overlijden van bloed- of aanverwanten
  • bevalling van moeder of verzorgster
  • 25-, 40-, 50-, 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienstige- of levensovertuiging

 

Een verzoek om bovenstaand verlof dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

  • Gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen.

Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 dagen dient minimaal 1 maand van te voren aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie van één van de gezinsleden.

Leerplichtzaken afdeling onderwijs Buitenpost kun u bereiken op tel. nr. 0511-548159