MR

Medezeggenschapsraad (MZR)

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van Noventa te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, besteding van extra middelen, de inzet van het personeel, sollicitatieprocedures, het formatieplan, de inhoud van de schoolgids enz. De MZR bestaat uit ouders en leerkrachten. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MZR. Naast de bestaande MZR per school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Uit elke medezeggenschapsraad zit hierin één afgevaardigde. Wilt u bepaalde zaken bespreekbaar maken, wilt u ideeën aanreiken, wilt u als ouder uw stem laten horen, dan kan dat o.a. via de MZR. De MZR komt regelmatig samen, hun vergadering valt voor een gedeelte samen met de vergaderingen van de ouderraad.

  •  Alle MR vergaderingen zijn openbaar.
  •  Het MR reglement ligt op school ter inzage

 

Leden:

Oudergeleding:  mevr M van der Veer, dhr S. Dalmolen en vacant

Namens het team: Jacomien Hoekstra, Jenny van der Meer en Hieke Schaap