SR

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders. De schoolraad heeft onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur een klankbordfunctie ten aanzien van het bestuur en de directie. In de nieuwe taakomschrijving zijn de taken onderverdeeld in een adviserend, meewerkend en zelfstandig opererend pakket. Ook op het gebied van binnen- en buitenschoolse activiteiten heeft ze haar inbreng. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes, feesten, sport- en speldagen en de ouderavond.

De schoolraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en heeft nauw overleg met de medezeggenschapsraad van de school. U kunt te allen tijde contact met de ouderraad opnemen om zaken te bespreken aangaande de school. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Het reglement en de taakomschrijving van de schoolraad ligt op school ter inzage.

Leden:   André Weening, Pieter Kloosterman, Joyce van Os, vacant