Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor ieder kind dat onze basisschool bezoekt is vastgesteld op € 5,00 per maand (€ 50,- per jaar). Met uw toestemming wordt dit bedrag in 10 maandelijkse termijnen geïnd te weten in de maanden september t/m juni. Hiervan wordt ‘alles’ betaald, o.a. de schoolreisjes, het schoolkamp, de 5 decemberviering, kerstviering, laatste schooldag enz. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage, waarvan o.a. bovenstaande “extraatjes” worden betaald. Wilt u (om wat voor reden dan ook) deze vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, dan zal dit nooit een reden zijn om uw kind aan onze school te weigeren. Bij de overeenkomst vindt u een totaaloverzicht hoe de bijdragen worden besteed. Mocht u problemen ondervinden met betaling van de bijdrage, dan kunt u zich wenden tot de ouderraad of de directeur van de school.

 

Overeenkomst

Bij inschrijving van een leerling wordt aan iedere ouder/verzorger gevraagd of deze akkoord kan gaan met de vrijwillige bijdrage. Daarna wordt er een machtigingskaart ingevuld en getekend om de bijdrage maandelijks automatisch te mogen incasseren. Deze kaart wordt in een archief bewaard en geldt als overeenkomst. Als een kind de school verlaat wordt daarmee de overeenkomst beëindigd. Er vindt geen teruggave plaats van de tot dan toe betaalde bijdrage. (tenzij er ‘vooruit’ is betaald).

 

Sponsoring

Tenslotte hierbij de opmerking, dat onze school verder geen vrijwillige bijdragen vraagt en ook geen sponsorgelden ontvangt. Sponsoring op kleine schaal behoort in de naaste toekomst misschien tot de mogelijkheden, maar de school zal zich nooit afhankelijk maken van sponsors. Sponsoring mag nooit in strijd zijn met de doelstellingen en belangen van de school en we gaan zeker geen ‘zakendoen’ als daar naar de school en de leerlingen verplichtingen aan verbonden zouden zijn.