Team

Groep 1a/2a: juf Hendrika Rusticus en juf Titia Nicolai

Groep 1b/2b: juf José Visser en juf Jolanda Klooster

Groep 1c/2c: juf Nynke Sijtsma en juf Hennie Hoogstins

Groep 3: juf Hieke Schaap en juf Jacomien Hoekstra

Groep 4: juf Hannie Bakker en juf Jolanda Klooster

Groep 5a: juf Jenny van der Meer en juf Mattie Folkerts

Groep 5: meester Tjeerd Bakker en meester Anne Kootstra

Groep 6a: juf Avalon Tiemersma en juf Mattie Folkerts

Groep 6b/7a: juf Sjoukje ten Kate en juf Ria Acda

Groep7b/8a: meester Theodorus Pilat

Groep 8b: meester Andries Hoekstra en meester Anne Kootstra
teamfoto 2016

 

 

Directeur: Jacob Raap

Locatieleider: Andries Hoekstra

Intern begeleider: Hilleke Lautenbach en Ria Acda

ICT-coördinator: Tjeerd Bakker