Team

Groep 1a/2a: juf Jellie Reitsma en juf Hendrica Rusticus

Groep 1b/2b: juf José Visser en juf Jolanda Klooster

Groep 1c/2c: juf Nynke Sijtsma en juf Jolanda Klooster

Groep 3a: juf Hennie Hoogstins, juf Hannie Bakker en juf Petra Dijkstra

Groep 3b/4a: juf Hieke Schaap en juf Jacomien Hoekstra

Groep 4b: juf Nienke Beerda, juf Judith Cuperus en juf Hennie Hoogstins

Groep 5: meester Tjeerd Bakker, juf Jenny van der Meer en juf Jacomien Hoekstra

Groep 6a: juf Mattie Folkerts en juf Jenny van der Meer

Groep 6b/7a: juf Sjoukje ten Kate en juf Ria Acda

Groep7b/8a: meester Anne Kootstra en meester Theodorus Pilat

Groep 8b: meester Andries Hoekstra en juf Ria Acda
teamfoto 2016

 

 

Directeur: Jacob Raap

Locatieleider: Andries Hoekstra

Intern begeleider: Hilleke Lautenbach

ICT-coördinator: Tjeerd Bakker