Schoolgids

De schoolgids van CBS de Wynroas is hieronder te downloaden. Mocht u echter een papieren versie willen ontvangen, dan kan dat altijd natuurlijk. Deze is aan te vragen via wynroas@noventa.nl

In het gedeelte ‘Een woord vooraf’ willen we u de bedoelingen en hoofdlijnen van deze gids uitleggen. Door het lezen van de schoolgids hopen we dat u iets proeft van de sfeer in onze school. De school behoort tot een vereniging die zich onder meer ten doel heeft gesteld om vanuit de Bijbelse relatie met God, het kind als lid van een gemeenschap waarin jongeren en ouderen leven uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid.

Een schoolgids is meer dan een informatieboekje. Deze gids wil ouders helpen een beredeneerde keuze te maken voor onze school. Daarnaast moet de gids ouders inzicht geven in het aanbod en de resultaten van de school. Aan het begin van elk schooljaar wordt er een nieuwe schoolgids uitgegeven. We willen op deze manier zo actueel mogelijk blijven.

In deze schoolgids vindt u o.a. informatie over: waar de school voor staat, organisatie van het onderwijs, de zorg voor leerlingen, leraren, ouders/verzorgers, ontwikkeling van het onderwijs in de school, school- en vakantietijden, klachtenregeling, namen, adressen en telefoonnummers, etc..

De schoolgids is voor het grootste gedeelte samengesteld door het onderwijzend personeel, de MZR en de ouderraad van onze school. Het is vervolgens vastgesteld door het bevoegd gezag: Noventa, Christelijk Primair Onderwijs in Achtkarspelen.

Natuurlijk beoogt de schoolgids volledig te zijn. Toch kunnen er fouten gemaakt zijn. De tekst en de inhoud kunnen vragen oproepen. In een dergelijk geval kunt u terecht op school.

Tenslotte willen wij u veel leesplezier toewensen

Schoolgids 2018/2019