Oudercontact

Spreekuur

Spreekuur directie

De directie heeft geen officieel spreekuur. De directeur is in principe bereikbaar op maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag. U kunt de directeur, als deze aanwezig is, altijd aanspreken en indien nodig wordt er een afspraak gemaakt. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Dergelijke punten zijn altijd te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing en komen we er niet uit dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem op te lossen.

Groepsleerkracht

Wilt u één van de leerkrachten spreken, dan graag bellen (of als u wilt even langskomen) tussen 08.00 en 08.30 uur of na 14.15 uur. Op deze manier hoeven zij tijdens het lesgeven niet gestoord te worden.

 

Schriftelijk contact

Schoolgids

Eenmaal per jaar, aan het eind van het schooljaar, wordt de schoolgids voor het nieuwe cursusjaar geactualiseerd. De schoolgids is via de website te openen als PDF bestand. Gezinnen waarvan het eerste kind onze school bezoekt kunnen op verzoek ook een papieren versie ontvangen.

Schoolbrief

Iedere maand wordt er door de directie een schoolbrief uitgegeven, het nieuwsblad van de school. U leest in de schoolbrief over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school. De schoolbrief ontvangt u digitaal.

Groepsbrief

Ná iedere vakantie worden, naast levensbeschouwelijke en groepsoverstijgende informatie, ouders op de hoogte gebracht van de essentiële leerstof voor de komende weken. De groepsbrief wordt verzorgd door de groepsleerkracht van uw kind. Twee maal per jaar voegt de groepsleerkracht hier ook leerlingenwerk aan toe. Ook deze groepsbrief wordt digitaal (door de groepsleerkracht) verstuurd.

Rapport

De leerlingen van de groepen 1 krijgen een of tweemaal per jaargroep een rapport mee (zie pag. 20). De rapporten van de groepen 1 en 2 zijn voornamelijk vastgesteld d.m.v. observaties. De groepen 2 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar hun rapport mee naar huis. Het eerste rapport in de maand januari en het tweede rapport voor de zomervakantie. De rapporten van de groepen 3, 4 en 5 verschillen van die voor de bovenbouw (6, 7 en 8). Eén van de grootste verschillen is dat in de bovenbouw (ook) cijfers worden gegeven. Voor alle rapporten geldt dat ook de uitslagen van het CITO-LOVS (leerlingen volg systeem) worden ingevoegd. Ook het rapport willen we binnen  afzienbare tijd middels het programma ParnasSys gaan digitaliseren en inhoudelijk vernieuwen.

 

Persoonlijk contact

 

Oudervisites

De leerkracht van groep 1 bezoekt alle ouders van wie een kind voor het eerst naar onze school gaat. Als er geen bijzonderheden zijn, blijft het in groep 1 bij dit ene bezoek. Ook in de groepen 2 en 3 worden er oudervisites gepland. Jaarlijks wordt voor de helft van de groep leerlingen een oudervisite gepland, de andere helft van de groep krijgt een uitnodiging voor een 10-minuten gesprek op school.

Als leidraad voor deze visites gebruikt de leerkracht oudergespreksformulieren.

Ziek

Ná 1 week afwezigheid door ziekte wordt in ieder geval contact met u opgenomen en we komen bij u thuis als uw kind langere tijd ziek is (2 weken). Bij een langere periode van opname in het ziekenhuis komen we ook daar uw kind bezoeken.

Langdurig ziek

Langdurig ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak heel ingrijpend. Voor kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. School hoort daar ook bij. Ook langdurig zieke leerlingen doen zo veel mogelijk mee aan het onderwijs, desnoods op afstand. Scholen blijven verantwoordelijk voor deze leerlingen. De school staat er echter niet alleen voor, maar kan een beroep doen op de consulenten OZL ( Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen)

Problemen?

Vanzelfsprekend komen we altijd langs voor een gesprek als er leer- en gedrag- of andere problemen zijn of omdat we bepaalde toetsresultaten of onderzoeken door willen spreken.

 

Informatieavond

Ieder jaar wordt er in de maand september/oktober voor de groepen 1 t/m 8 een informatieavond georganiseerd. De groepsleerkrachten informeren u dan over datgene wat zich in de loop van het schooljaar gaat afspelen in de groep van uw kind. Voor groep acht is er een tweede avond gepland in februari. Dit houdt verband met de informatie rond de Plaatsingswijzer en de keuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Spreekuur

De groepen 4 t/m 8 houden twee maal per jaar een spreekuur.

Rapportbesprekingen

In de maand januari/februari krijgt u een uitnodiging om even langs te komen in school voor (een 10 minuten) gesprek om o.a. het rapport met de leerkracht te bespreken. Ook de ouders van de groepen 1 en 2 worden voor een gesprek uitgenodigd. Het tweede 10 minutengesprek vindt plaats naar aanleiding van het 2e rapport wat in juni/juli mee naar huis wordt gegeven.

Open dagen

Jaarlijks is er de mogelijkheid om een dagdeel(of een gedeelte daarvan) in de groep van uw kind mee te maken. Dit vindt plaats in de maanden februari/maart. Een mogelijkheid tot opgave vindt u rond die tijd in de schoolbrief. Voor de groepen 1 en 2 zijn de open dagen een beetje anders georganiseerd. U wordt daar als ouder(s) door de leerkrachten uitgenodigd om een bepaalde lesactiviteit bij te wonen. Op een inschrijfformulier kunt u dan aangeven naar welke activiteit de voorkeur uitgaat.

Vieringen

Ouders van de groepen 1 t/m 8 worden van harte uitgenodigd om de kerstvieringen bij te wonen en de ouders van de groepen 8 ook de feestelijke afscheidsavond van de schoolverlaters.